Bận cả ngày

Bận cả ngày. Tối nay dùng điện thoại vào Facebook thì thấy bạn Mark báo: “Someone tried to access your Facebook account from odd location” rồi khi mình log-in thì nó yêu cầu trả lời 3 phương án, mình chọn phương án xác nhận tin nhắn. Phải chọn ra 5 người mới nhắn tin gần đây.
Sau khi thấy đúng, Facebook bắt đổi mật khẩu. Nó lại còn đề nghị xóa 40 activities, gồm like, comment, share.
Chắc có bạn nào tính chuyện “nghiên cứu” cái password của mình. Mình báo cáo các bạn, các bạn làm việc đó khó như… trúng Việt-lót, vì mình đặt password khoảng 50 ký tự, trong đó có đủ: chữ, số, chữ hoa, các dấu “.” “/” “#” “$” “&” “sao * ” và “@”…
Chúc các bạn ngủ ngon.