Cho nhà cháu hỏi ngu về fb:

Cho nhà cháu hỏi ngu về fb:
Tại sao có người mời mình like trang của họ, nhưng có người lại cưỡng bức mình like trang của họ, tức là bắt được mình like luôn rồi?
Cứ như cưỡng hôn.
PS: Ta đếch hôn đâu, ra khỏi nhóm ngay và unfrend đoá.