(Di sản của cụ họ Lê để lại cho dân Việt Nam trong Hiến pháp 1980 về “sở hữu toàn dân về đất đai” đúng là nhiều cay đắng quá

(Di sản của cụ họ Lê để lại cho dân Việt Nam trong Hiến pháp 1980 về “sở hữu toàn dân về đất đai” đúng là nhiều cay đắng quá. Một cái vòng kim cô mà 90% đều thấy nhưng không ai dám gỡ bỏ vì sợ bị chụp mũ. Thế giới nó tiến tới sao Hỏa rồi mà Việt Nam vẫn ngồi gỡ vướng những vấn đề của thế kỷ 19 thì sao mà mong ngóc đầu lên nổi)
Thứ nhất, nếu ghi nhận người dân có “quyền sở hữu” thì bất cứ chủ thể nào cần đất của người dân thì phải qua chuyển nhượng hoặc thủ tục truất hữu. Thủ …
Đọc tiếp