Giới thiệu luận văn “Nghệ thuật châm biếm và đả kích trong vè người Việt”

Giới thiệu luận văn “Nghệ thuật châm biếm và đả kích trong vè người Việt”
Tác giả: Phạm Thị Thanh Thủy
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17660
#ve
#nghethuatchambiemdakich
Luận văn bao gồm các nội dung chính sau
– Khái quát về định nghĩa, phân loại và tính chất của vè người Việt.
– Phân tích các thủ pháp châm biếm và đả kích trong vè người Việt về: sử dụng thể thơ (tự do, lục bát, bốn chữ); chơi chữ ( chơi chữ là gì và chơi chữ trong văn học dân gian); sử dụng yếu tố tục; sử dụng yếu tố tục trong văn học dân gian (trong ca dao, trong truyện cười và trong vè); sử dụng thủ pháp phóng đại, cường điệu trong văn học dân gian; sử dụng thủ pháp so sánh ví von ( so sánh là gì và sử dụng thủ pháp so sánh trong vè).
– Trình bày các thủ pháp thể hiện vè qua giới thiệu tác phẩm, nhân vật và phân tích thủ pháp: đi chợ ăn quà, vè chửi Pháp và vua quan, vè nói ngược đời nay nhằm phản ánh nghệ thuật châm biếm, đả kích trong vè người Việt
See Translation