Hội nghị trung ương lần này mới bắt đầu cởi trói cho kinh tế tư nhân

Hội nghị trung ương lần này mới bắt đầu cởi trói cho kinh tế tư nhân.
Hoá ra, lâu nay trói tư nhân để kinh tế nhà nước phát triển?
Bây giờ nó lỗ cả triệu tỷ rồi, thì mới cổ phần hoá, biến của nhà nước thành của riêng.
Và cởi trói.
Kakaka, thặc là đúng quy trình.
PS: Những anh tư nhân thật sự cũng còn đợi dài cổ nhá, các anh có biết từ chính sách đi vào cuộc sống nó dài bao nhiêu (?)không?