Ở cái xã hội đầy những thủ đoạn này có những đứa mà mình giúp nó trong lúc nó khó khăn thì nó không biết ơn và ngược lại thì luôn ghen tị và tìm cách hại mình

Ở cái xã hội đầy những thủ đoạn này có những đứa mà mình giúp nó trong lúc nó khó khăn thì nó không biết ơn và ngược lại thì luôn ghen tị và tìm cách hại mình.Cho nên muốn tồn tại ở cái xã hội đầy thủ đoạn này thì : Tâm hại người thì không nên có, nhưng tâm phòng người thì nhất định phải luôn có