QUANG TRUNG ĐẠI ĐẾ

QUANG TRUNG ĐẠI ĐẾ
Dùng binh xuất quỷ
Thiên hạ vô song
Dũng mãnh tựa hổ
Oai hùng như long
Tiến binh thần tốc
Ngàn trận xông pha
Sống trên lưng ngựa
Nhiều hơn ở nhà
Xua nam tiến bắc
Vượt viễn đông xa
Đuổi nguyễn phế trịnh
Viết bản hùng ca
Uy bình nội loạn
Dũng đuổi thù xa
Vang lừng xoài mút
Vọng mãi đống đa
Càn long sợ phục
Nguyễn ánh trầm kha
Thủy chiều lên xuống
Hạ nhục xiêm la
Tâm bình thiên hạ
Trí thuận nước nhà
Còn mơ lưỡng quảng
Sát nhập sơn hà
Thương thay trời bạc
Uổng sức xông pha
Tài cao mệnh đoản
Hỏi có xót xa
LƯƠNG VŨ