Sẽ để đây và

Sẽ để đây và..Cảm ơn Anh rất nhiều vì đã tới với bọn em #MinishowTeamNooHaNoi
Giải phóng miền nam.Thống nhất đất nước có khác..Anh #Noo uống cũng nhìu nhìu biaaa..Đi dạo cùng bọn e quanh Hà nội bằng xe máy..Chẹp.chẹp..chỉ có thể là #TeamNoo❤️