Thương binh giả và người bị ảnh hưởng chất độc da cam dởm rất nhiều

Thương binh giả và người bị ảnh hưởng chất độc da cam dởm rất nhiều. Con số 3000 này chỉ là tảng băng nổi, chỉ ở 1 địa phương.
Đây cũng là 1 cách ăn cắp tiền thuế của dân, nhưng của tầng lớp thấp.
Như vậy xứ này : to ăn to bé ăn bé.
Bởi vì đây là xứ vô pháp vô cương và công tác quản lý rơi vào tay những thằng ngu…thích ăn tiền.