Tự nhiên con cảm giác sóng mũi cay cay

Tự nhiên con cảm giác sóng mũi cay cay… 2 lân trọng đại đều k có mẹ… Hôm nay nhân ngay của mẹ, con út chẳng có gì, con có này đền đáp mẹ cha! Bao lâu con còn sống con sẽ cố gắng hoàn thiện hơn nữa, xin mẹ hãy yên lòng!